Menu
ครบรอบ 66 ปี ทีโอที

  

  

ครบรอบก่อตั้งองค์กร 66 ปี ทีโอที

24 ก.พ.63 ที่ ทีโอที  สำนักงานใหญ่ อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ ทีโอที นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ และ รก.กจญ.พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมงานวันครบรอบก่อตั้งองค์กร 66 ปี ทีโอที โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ พิธีสักการะท่านท้าวมหาพรหม ศาลเจ้าที่ พิธีสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป พิธีทางศาสนาอิสลาม กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ "สานสัมพันธ์สามัคคี RUN TOT 66 Years" พิธีมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี และ
36 ปี และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานบริการลูกค้า โดย ทีโอที ได้จัดงานวันครบรอบก่อตั้งองค์กร 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ถึงรากฐานที่ผ่านมา
อันนำมาถึงความภาคภูมิใจขององค์กร ผู้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญของประเทศตลอด 66 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นผู้นำการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ