Menu
ทีโอที ร่วมมือสาธารณสุข

  
31 ต.ค.62 ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่่ บมจ.ทีโอที และหม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการ บ.เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาและจัดทำต้นแบบ(Prototype) ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล (Digital ID) และ Health Information Exchange (HIE) Platform รูปแบบใหม่ในการนำบริการดิจิทัลจาก ทีโอที มาพัฒนาจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลของแพทย์เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับการบริการระบบสุขภาพให้ตอบสนองความต้องการประชาชน ส่งผลให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นยำและปลอดภัย รองรับการดำเนินงานตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562