Menu
พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ


 

13 ธ.ค.61 ที่โรงแรมรอยัลนาคารา  จ.หนองคาย  นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานพิธีเปิด
“การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ"มีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าฯ จ.หนองคาย น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ
น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นายประยุตต์ บุญญาศิริ ชจญ.ภ.2  และนางวรรณพร ลีฬหาชีวะ ชจญ.ร.ร่วมงาน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างบุคลากรของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐเพื่อเป็นผู้แทนอาสาสมัครหรือเน็ตอาสาประชารัฐต่อยอดเพิ่มพูนความรู้/ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 24,700 หมู่บ้านโดยใช้สื่อเน็ตประชารัฐเป็นเครือข่ายทั่วประเทศโดยจังหวัดหนองคายมีผู้แทนเน็ตอาสาประชารัฐจำนวน179คน